از میان نظریات مختلف یادگیری سه دیدگاه رفتارگرایی، سازنده نگری و آموزش شناختی بیشترین اثرگذاری را بر روانشناسی آموزش داشته اند. بی اف اسکینر از چهره های شاخص رفتارگرایی و ویگوتسکی و پیاژه از نظریه پردازان شاخص سازنده نگری به شمار می آیند و برونر، بروم و گاردنر را می توان از مهمترین نظریه پردازان آموزش شناختی دانست. در اینفوگرافیک پایین با چهره این شش نظریه پرداز برجسته و همچنین خلاصه ای از مفاهیم کلیدی نظریاتشان آشنا می شویم.
Education_Theorists_All_Teachers_Should_Know