انگیزش به رفتار نیرو می‌د‌هد و آن را هدایت می‌کند. در همه ما گرایشی بادوام و گسترده برای کسب دانش و تسلط بر مهارت‌های یادگیری وجود دارد که به آن انگیزش عمومی می‌گویند. این انگیزش برای یادگیری مسائل جدید در همه محیط ها و در طول عمر ما وجود دارد ولی وقتی صحبت از انگیزش اختصاصی برای یادگیری یک درس خاص به میان می‌آید، برای هر یک از ما متفاوت است و بیشتر وابسته به عوامل بیرونی است تا یک حس درونی.

انگیزش اختصاصی بیشتر تحت تاثیر رفتار معلم و محتوای درس قرار می‌گیرد بدین صورت می‌توان با رفتار مطلوب، دانش‌آموزی را که به یادگیری کم‌علاقه به نظر می‌آید به یادگیری یک درس خاص علاقه‌مند کرد.

motivation

نظریه‌های مختلف روانشناسی آموزش، نظریات مختلفی درباره مفهوم انگیزش و استفاده از آن در روند آموزش دارند. از دیدگاه رفتارگرایان، عامل ایجاد انگیزش تقویت مثبت و منفی و در واقع همان پاداش‌ها و تنبیه‌هاست و می‌توان با در نظر گرفتن انگیزنده‌های بیرونی در دانش‌آموزان انگیزه ایجاد کرد مانند جایزه خوراکی، تشویق و تحسین در مقابل همکلاسان، واگذار کردن مسئولیت‌های کلاسی و ...

به نظر می‌رسد این انگیزنده‌های بیرونی بر دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بسیار موثرتر از مقاطع بالاتر باشند و در نوجوانی دیگر تایید بزرگ‌ترها ارزش خود را برای دانش‌آموز از دست می‌دهد. از طرفی تقویت‌کننده‌ها به مانند رتبه در کلاس در دسترس همه دانش‌آموزان نیستند و دانش‌آموزی که دیگر احتمال ندهد که می‌تواند به آن دست پیدا کند، از قبل هم کم‌انگیزه‌تر خواهد شد.

رویکرد شناختی، انگیزش را پاسخی در برابر نیازهای درونی می‌داند و انگیزنده‌های درونی مانند کنجکاوی، نیاز به دانستن و احساس قابلیت و رشد را هدف قرار می‌دهد. ما انسان‌ها به وسیله نیاز به نظم، قابلیت پیش‌بینی و درک اینکه جهان چگونه کار می‌کند، برانگیخته می‌شویم. اگر دانش‌آموز حس کند چیزی که یاد می‌گیرد به او در کنار آمدن بهتر با محیط خود یاری می‌رساند، انگیزه بیشتری پیدا می‌کند.

انگیزش کنجکاوی بدین صورت است که دانش‌آموزان از فعالیت‌هایی که دارای سطح متوسطی شگفتی، غیرمتعارف بودن یا ناهمخوانی باشند لذت می‌برند. پس می‌توان به وسیله این سوال‌ها دانش‌آموزان را به حضور فعال در روند یادگیری تشویق کرد.

motivator

انسان‌گراها، روابط انسانی مطلوب را عامل انگیزه‌بخش می‌دانند. شاخصه‌های جو کلاس مانند وجود نظم و ایمنی عاطفی، درک شدن، ایجاد حس موفق شدن و وجود مقداری چالش در تمرین‌های کلاسی می‌تواند به دانش‌آموزان انگیزه دهند.

ویژگی‌های معلم مانند علاقه‌مندی او به درس و دانش‌آموزان، گرمی و همحسی و داشتن انتظار مثبت از دانش‌آموزان؛ در انگیزش دانش‌آموزان موثر است. متغیرهای آموزشی همچون جلب توجه دانش‌آموزان به شروع درس، شخصی کردن درس با آوردن نام‌ها و وقایع آشنا به گوش دانش‌آموز و درگیر کردن دانش‌آموز در روند درس؛ همه و همه در افزایش انگیزه دانش‌آموزان موثر است.

تمام این نظریات در جای خود در کلاس درس موثر هستند و با ترکیب انگیزنده‌های درونی و انگیزنده‌های بیرونی در کلاس درس می‌توان انگیزه را در همه دانش‌آموزان تقویت کرد.